Bakgrund

SwedeAmp är ett unikt nationellt kvalitetsregister som samlar data och följer vårdkedjan från amputation till protesförsörjning och rehabilitering. Arbetet med registret startades av Bengt Söderberg 2008 och finansierades av Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet fram till att det blev godkänt av SKL 2011. I dagsläget finns data på nästan 6000 patienter och ca 7500 amputationer. SwedeAmp är världens hittills enda register som följer patienten genom vårdkedjan i samband med en benamputation. Registret har ett tydligt multidisciplinärt fokus och ger möjlighet till förbättringsarbete både inom och mellan olika vårdteam.

Årligen görs c:a 3000 amputationer på nedre extremiteten i Sverige. Av dessa är c:a 35% genom knäleden eller högre, c:a 40% på underbenet, och c:a 25% nedom eller genom fotleden. Orsaken till amputation är diabetes med eller utan kärlsjukdom i nästan 50%, perifer kärlsjukdom utan diabetes i knappt 40% och övriga diagnoser (t.ex. trauma, tumör, missbildningar) i c:a 15%.

Indikationerna för amputation är relativt enhetliga i den svenska sjukvården men kan tillämpas mycket olika och amputationsnivåerna, även på samma indikation, varierar mellan olika sjukhus på ett icke acceptabelt sätt. Djupare analys av detta har hittills inte varit möjlig. Amputationsnivån har förändrats från proximal nivå till allt fler distala amputationer men stora lokala skillnader föreligger både nationellt och internationellt. Det finns f.n. endast ett fåtal lokala studier som beskriver protesförsörjning och rehabilitering. Riktlinjer saknas såväl för indikation och val av nivå som för optimal protesförsörjning och rehabilitering. Det pågår nu ett arbete med regionalt vårdprogram för amputationer i Stockholm. Styrgruppen för SwedeAmp planerar att under 2019 etablera en arbetsgrupp för att ta fram nationella riktlinjer för amputationer, i syfte att förbättra och göra vården mer jämlik.

Som med alla register blir kvaliteten på den information man kan få ut beroende av hur många som registrerar. Styrgruppen vill uppmana alla yrkesgrupper, från ortopeden som amputerar till ortopedingenjören som tillverkar och provar ut protesen till fysioterapeuten som hjälper patienten att träna, att registrera i SwedeAmp. Vi kan på detta sätt se till att alla patienter får så bra vård som möjligt. Alla amputationer registreras, man behöver inte på förhand ha bestämt om det blir protes eller ej. Vem som blir protesgångare är också en av de faktorer som sedan kan analyseras med hjälp av registerdata.