Information till dig som är patient

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet rapporteras Dina uppgifter till det Nationella Kvalitetsregistret ”Amputations- och Protesregistret för nedre extremiteten” (SwedeAmp). 

Du bidrar till en bättre vård! Genom att vara med i ett Nationellt Kvalitetsregister bidrar Du till att förbättra vården. Ju fler som deltar, desto mer statistiskt säkrare blir resultaten som används i vårt förbättringsarbete. 

Registren bidrar till bättre kvalitet. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om bästa behandlingsalternativ. Registren samlar patientuppgifter och behandlingsresultat från hela landet inom många sjukdomsområden. De kan därför användas för att jämföra vården mellan olika sjukhus, vårdcentraler, tandläkarmottagningar, sjukhem och äldreboenden. 

Du skyddas av sekretess. Dina uppgifter i kvalitetsregistren är sekretesskyddade och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.

Dina rättigheter som patient. Som patient har Du rätt att få veta vilka kategorier av mottagare som personuppgifterna kan lämnas ut till, t.ex. för forskning.  Du har rätt enligt personuppgiftslagen att, en gång per år och utan avgift, få veta i vilka register Du finns med och vad det står om Dig. Din integritet skyddas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen (patientdatalagen, personuppgiftslagen och arkivlagen). Det finns personuppgiftsombud vid sjukvårdsinrättningarna som Du kan vända Dig till vid behov. Du kan få Dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad.

Mer information